广告
 • 小学一年级上学期语文测试卷江苏教育版
 • 发布时间:2019-07-31 16:38 | 作者: | 来源: | 浏览:
 • 广告

 • 一年级上学期语文测试卷

  1、 (kàn) (pīn) (yīn) (xiě) () ()
  qīng cǎo  xiě  zì  fēng làng   kāi  fàng  duì miàn  cháng jiāng 


  bái yún   bào zhù   zhèng zài   fēi niǎ   yě xǔ   gǔ shū


  二、 (kàn) (pīn) (yīn) (xiē) () (huà)     

  h†ng gu h†ng zh†  h†ng zh† gu h†ng pi‡   sh” zh† zh† gu  

  (  )   (  )   (   )  (   )   (  )    

  h†ng zh† wn gu h†ng zh† xi† gu pi‡ diƒn pi‡ zh† sh” wngu

  (  )        (  )      (  ) (  )

  三.(xiě) (chū) (dài) (yǒu) (xià) (mian) (shēng) ()(yùn) () (de) ()。 sh:   zh:   ch:   c:   en:     ɡ:     in:   inɡ:      

  四.(gěi) (xiě)(miàn)(de) () (jiā)(shang)(shēng) ()(yùn) ()() (shēng) (diào)

   ǒu   ōnɡx     ènɡ ài      ái   ánɡ   ǐm    ūsh 

  水手   中心     正在    说 来 话 长   你们   出生

   ān ūn  ēi ónɡ   ū    uǐf  q   ǎo  f    ē    ànɡ sh 

  山村    飞虫   说书   水分   青草  风车    上升  

  五.(xià) (mian) (yīn)(jié) (zhōng) (yǒu) (cuò) () (de) ()“×”(zhèng) (què) (de)()“√”。

  ɡǔ( ) ɡūɑ( ) pǔ( ) kǔ( ) xí( ) xíɑ( )qǜ( )xǘ( )

  六.() (xiě) (xué)(guò) (de)16 () (zhěng) () (rèn) () (yīn) (jié)

  七、() () ()(zài) () ()

  升(  )有(  ) 听(  )风(  )工(  )全(  )少(  )

  生(  )友(  )厅(  )丰(  )公(  )泉(  )沙(  )

   

  才(  ) 牛(  ) 贝(  ) 西(  ) 青(  )早(  )鱼(  )

  牙(  ) 许(  ) 见(  ) 面(  ) 背(  )是(  )渔(  )

  乐(  ) 公(  ) 云(  ) 说(  ) 和(  )好(  )月 (  )

  东(  ) 分(  ) 去(  ) 话(  ) 知(  )她(  )阴 (   )

  点(  ) 天(  ) 么(  ) 又(  ) 从(  )方(   )也(   )

  电(  ) 添(  ) 们(  ) 用(  ) 虫(  )放(   )他(   )

  ()(xiě) (chū) (dài) (yǒu) (xià) (mian) () (huà) (de) ()

  ( )ㄥ( )ㄑ( ) ( )乙 ( )乚( ) 乛 ( )

  九、(tián) (shàng) () (shì) (de) () ()

  青青的(  ) 充足的(  ) 宽大的( ) ( )的书法家 一( )树  ( )的眼睛 晶亮的(   ) 快乐的(  )一( )鸟 一( )兵 一( )气 一(  )鱼 一( )花  一(  )信  一(  )脚印( ) (  )( )明珠 ( )光( )色 ( )日( )升  秋高( )爽 ( )声琅琅  鹅( )( )雪

  十、(xuǎn) () () (shì) (de) ()

  ⑴五星红旗 (生,升)上了天空。    ⑵这个(píng)子里(zhuāng)的 (泉,全)是水。
  ⑶ (它,她,他)是我的妈妈。     ⑷我(有、友)一件雨衣。

  ⑸ (鱼、渔)船上堆满了(鱼、渔)虾。 ⑹天亮了,(公、工)鸡叫了。

  十一、(xiě) (chū) (xià) (mian) () (de) (fǎn) () ()

  上 —(  )大 —( ) 东 —( )来 —( )进—( )关—( ) (duǎn)  —( )(hēi) —( )前 —( )南 —( )上来—(  )

  十二、填空

  1.风的第2笔是________  2. 她的第一笔是_______ 3.九的第2笔是________   4. 心的第2笔是_________ 5.村的第4笔是_______ 6. 面的第5笔是_________

  7.西的第5笔是__________8. 去的第4笔是______ 9、知的第7笔是 ________    十三.(àn)(yāo)(qiú)(xiě)(),写3个。

  上下结构:    左右结构:  包围结构:  全包围结构:      

  十四.() (xià) (mian) (de) () ()(pái) (liè) (chéng) (tōng) (shùn) (de) () (zi)

  1.写字 怀素 从小 喜欢 就                                 

  2.神舟号 来 是从 中国                                  

  3.各种 有 颜色 菊花                            

  十五、(yuè) () (duǎn) (wén)(huí) () (wèn) ()

  从前(cóngqián)(yǒu) 几个(jǐgè) 盲人(mángrén) () (dào) 一头(yìtóu) 大象(dàxiàng)()(dào)(xiàng)(tuǐ)(de)(rén)(shuō):"大象(dàxiàng)(xiàng)(gēn)柱子(zhùzi)。"()(dào)(xiàng)(shēn)(de)(rén)(shuō):"大象(dàxiàng)(xiàng)()()(qiáng)。"()(xiàng)尾巴(wěiba)(de)(rén)(shuō):"大象(dàxiàng)(xiàng)()(tiáo)(shé)。"各人(gèrén)(dōu)(shuō)自己(zìjǐ)(duì)(zhēng)()(miàn)(hóng)(ěr)(chì)

  1、这段话共有( )句话。
  2、(zhè) (duàn) (duǎn) (wén) (zhōng) (sān) () (máng) (rén) (fēn) (bié) () (dào) (de) (shì) () (xiàng)(de)   、 

  3、从这段短文中你读懂了?                     

  转载请注明:http://www.51luopang.cn/a/zedu/shiti/2019/0731/10851.html
 • 相关内容
 • 小学教育 | 中学教育 | 作文鉴赏 | 辅导资料 | |网站地图|热门搜索
 • 投稿联系:QQ 547403730【可带品牌、联系方式、网址、超链接】
 • Copyright © 2002-2011 站长QQ:547403730 蜀ICP备17007769号-1
 • 51教育联盟-关注中小学教育资讯,学生考试试题,考试试卷答案
 • 免责声明:本站信息来自互联网,并不带表本站观点!若侵害了您的利益,请联系我们,我们将及时删除!