广告
 • 小学一年级语文第二册期末练习[人教版]
 • 发布时间:2019-07-31 16:38 | 作者: | 来源: | 浏览:
 • 广告

 • 看拼音写词
   (一)
   dōng tiān dōng fēng dōng guā dōng fāng zuò wèi zuò xià huáng sè
   (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
   gāo xìng liàng guāng lì liàng míng liàng liáng fēng fēi cháng
   (  ) (   ) (  ) (   ) (   ) (   )
   cháng duǎn rén xíng dào zhī dào dào lù dào jiā dào chù pǎo dào
   (   ) (   ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
   rèn zhēn ràng kāi kāi huì kāi guān jǐng shuǐ zhōng wǔ wǔ hòu
   (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
   niú nǎi fàng niú kàn jiàn gān bèi huà huà tòng huà hé qǐ lái
   (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
   wǒ hé nǐ hé shuǐ hé miáo tài yáng dà dì shēng qì qì chē qì shuǐ
   (  ) (  ) (  ) (  ) ( ) (  ) (  ) (  )
   kōng qì xiāng qì jiā xiāng tiào gāo táo shù yuǎn jìn jìn chū
   (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
   gōng rén gōng yuán guǒ yuán huā yuán cǎo yuán píng yuán yí gè
   (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
   gè wèi gè zhǒng shàng wǎng lái wǎng ér tóng tóng nián gòng tóng
   (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
   xià rén yú xiā yīn wèi bàn fǎ zhǎo dào wǒ men zài jiàn zài sān
   (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
   zài jiā dà xiàng hǎo xiàng
   (  ) (  ) (  )
   (二)
   tīng shuō shuō huà jǐ suì jié rì jiào shēng xiào shēng bāng máng
   (  ) (  ) ( ) (  ) (  ) (  ) (  )
   duō shǎo nǐ men xǐ yī sǎo dì fù mǔ xiě zì wán quán shōu qǐ
   (  ) (  ) ( ) (  ) (  ) ( ) (  ) (  )
   yé ye bà ba nǎi nai mā ma jiě jie nǚ hái zǎo shàng chū qù
   ( ) ( ) (  ) ( ) (  ) (  ) (  ) (  )
   yǔ wén lián qǐ lái yí dìng fāng xiàng yǐ hòu gèng hǎo zhǔ yì
   (  )(   ) (  ) (   ) ( ) (  ) (   )
   zǒng gòng gān jìng tóng xué zhuān xīn zhuān jiā cái gàn gāng cái
   (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
   nián jí shào xiān duì mǎ yǐ qián hòu kōng jiān fáng jiān shí jiān
   (  ) (   )(  ) (  ) (  ) (  ) (  )
   shù lín guān bì lì zhèng shì fēi huā duǒ fēi jī sòng xíng lù guò
   (  ) (  ) (  )(  ) (  ) ( ) (  ) (  )
   guò lái jiè shū pà shuǐ gēn zhe zuì hòu kě ài kě yǐ shí tou
   (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) ( ) ( ) (  )
   xǔ duō bié rén dōu shì zuò gōng diǎn tóu zhào piàn shā zi
   (  )(  ) (  ) (  )(  )(  ) (  )
   hǎi miàn dà qiáo zhú lín jūn duì wàng le xiǎng niàn qīn ài kuài lè
   (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (   )(  )(  )
   lǎo shī xīn fáng zi lěng dàn rè qíng chuī fēng jī lā yì bǎ shēng huó
   (  ) (   ) (  ) ( ) (   ) (  ) (  )
   zhòng tián chī kǔ sòng gěi lián xì huǒ bàn fēn kāi bú yào méi yǒu
   (  ) (  )(  ) (  )(  )(  ) ( ) (  )
   jiāng shān cháng jiāng xī hú xīng xing xià xuě jiù shì pí qiú
   (   )(   )(  )(  ) (  ) (  ) (  )
   lán huā zháo jí jí máng pí dài dài lù chū míng yǒu míng yè wǎn
   (  ) (  ) (  )(  ) (  )(  ) (  ) (  )
   fā míng wán chéng shén me biàn huà miàn tiáo yì tiáo hé tiào dòng
   (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
   (三)
   bǎi huā qí fàng hóng huā lǜ yè huā cǎo shù mù qīn péng hǎo yǒu
   (    ) (    ) (    ) (    )
   quán xīn quán yì sān xīn èr yì shí quán shí měi qiān shān wàn shuǐ
   (    ) (    ) (    ) (     )
   qiān jūn wàn mǎ shān qīng shuǐ xiù dōng xī nán běi huā niǎo yú chóng
   (    ) (     ) (   ) (     )
   gōng gòng qì chē chūn xià qiū dōng bīng tiān xuě dì gè zhǒng gè yàng
   (    ) (    ) (    ) (     )
   gè bù xiāng tóng miàn dài xiào róng chéng qiān shàng wàn wàn xiàng gēng xīn
   (    )(    ) (     ) (     )
   kāi mén jiàn shān xí yǐ wéi cháng yì chéng bú biàn yí chàng yí hè
   (    ) (    ) (    ) (    )
   shí wàn huǒ jí lì bù cóng xīn wǔ guāng shí sè wǔ hú sì hǎi
   (    ) (    ) (    ) (    )
   bù yóu zì zhǔ bú dòng shēng sè shào nián lǎo chéng fēng yǔ tóng zhōu
   (   ) (    ) (     ) (     )
   fēng chuī cǎo dòng xīn píng qì hé sì miàn bā fāng bái shǒu qǐ jiā
   (     ) (    ) (    ) (    )
   niǎo yǔ huā xiāng ěr mù yì xīn xiān jiàn zhī míng chūn fēng dé yì
   (    ) (   ) (     ) (    )
   qián wú gǔ rén dé cùn jìn chǐ jǐng jǐng yǒu tiáo
   (    ) (    ) (     )

   看拼音写句子
   1. Chūn tiān lái lē,cǎo lǜ le,huā kāi le,zhēn měi a!
   ( ____________________________________________________啊)
   2 ér tóng gōng yuán lǐ dào chù néng tīng dào hái zi men de xiào shēng。
   ( ___________________________________________________________________)
   3. dīng ding fàng xué huí jiā xiān rèn zhēn wán chéng zuò yè,zài bāng bà ba mā ma zuò jiā wù。
   ( _________________________________________________________________________________________务)
   4. xiǎo míng shì wǒ de hǎo huǒ bàn,wǒ men tiān tiān zài yì qǐ wán。
   ( _________________________________________________________________)
   5. wǒ men yào ràng shù gèng lǜ,shuǐ gèng qīng,ràng jiā yuán gèng měi。
   ( _____________________________________________________________________)
   6. lǎo shī jiào xiǎo hóng zuò zài zì jǐ de zuò wèi shàng,bié zǒu lái zǒu qù。
   ( ___________________________________________________________________________)
   7. wǒ fēi cháng xiǎng niàn yuǎn zài guó wài xué xí de jiě jie。
   ( ____________________________________________________________)
   8. jīn tiān shì mǔ qīn jié,wǒ zhù mā ma jié rí kuài lè。
   ( ______________________________祝______________________)
   9. xià xuě le,běi fēng hū hū de chuī zhe,zhēn lěng ya!
   ( ______________________呼呼_____________________________)
   10. mǎ lù shàng,gōng gòng qì chē lái lái wǎng wǎng。
   ( _____________________________________________________)
   11. wǒ qīn shǒu zuò le yí gè kě ài de xiǎo miàn rén。
   ( ___________________________________________________)
   12. qián miàn yǒu xiǎo qì chē,hòu miàn yǒu dā kǎ chē,xiǎo péng yǒu guò mǎ lù,yào dāng xīn lái wǎng de chē。
   ( _____________________________________________________________________________________________________________)
   13. jiāng nán sí jì hǎo fēng guāng,,wǒ ài jiāng nán。
   ( ____________________________________________________)
   14. jīn tiān huà huà shí,xiǎo měi wàng le dài huà bǐ,xiǎo míng bǎ zì jǐ de bǐ jiè gěi tā。
   ( __________________________________________________________________________________________)

   形近字、音近字组词:


   将独体字合成合体字:(先连线,再将合起来的字写在括号里)
   1 父 人 女 虫 禾 立
    王 马 日 巴 义 里
    ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
   2 口 田 今 木 人 门
    那 力 对 云 心 日
    ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
   3 日 木 女 王 日
    元 且 九 生 月
    ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
   4 相 走 虫 土 禾
    干 心 也 火 马
    ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
   5 音 门 口 禾 日 山 女
    昌 夕 乃 口 也 心 十
    ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   多音字选字填空
    1.行:①xíng ②háng
    (1) 穿过人行( )道,就是中国银行( )。
    (2) 因为下雨,路上的行( )人少了。
    (3) 道路的两旁各有一行( )小树。
    2.处: ①chǔ ②chù
    (1) 一只乌鸦口渴了,到处()找水喝。
    (2) 小朋友要友好相处( )。
    (3) 这件事该怎么处( )理呢?
    (4) 这张考卷有五处( )错误。
    3.着:①zháo ②zhe
    (1) 瓶子里的水渐渐升高,乌鸦喝着( )水了。
    (2) 小明安静地躺着( ),睡着( )了。
    (3) 爸爸乘坐的班机准时着( )陆了。
    4.得:①de ②děi ③dé
    (1) 要取得( )好成绩,我得( )努力学习。
    (2) 下课时,小强跑得( )太快跌倒了。
    (3) 小红得( )到了五颗红星。
    5.地:①dì ②de
    (1)马儿飞快地( )奔跑在草地( )上。
    (2)值日生在认真地()扫地( )。
    6.没:①méi ②mò
    (1) 王二小没( )有真的听从敌人的话,而是把敌人带进了埋伏圈。
    (2) 有一艘巨轮在大海里沉没( )了。
    7.扫:①sǎo ②sào
    (1) 一下课,小红就拿起扫( )帚扫( )地,扫( )完地又把扫( )把放整齐。
    (2) 小林每天都帮奶奶打扫( )卫生。
    8.长:①cháng ②zhǎng
    (1) 不久,小壁虎又长( )出了长长( )的尾巴。
    (2) 小洋常常长( )跑,所以长( )得特别健壮。
    9朝:①cháo ②zhāo
    (1) 一大早,我们面朝( )东方看朝( )阳。
    (2) 李白是唐朝( )的伟大诗人。
    (3) 同学们朝( )夕相处,十分友爱。
    10.干:①gān ②gàn
    (1) 农民伯伯在田里干( )活。
    (2) 打扫过的教室又变得干( )净了。
    (3) 妈妈晾在窗外的衣服已经干( )了。
    11.难:①nán ②nàn
    (1) 这道题一点儿也不难( )。
    (2) 当别人有了困难( ),我们要主动帮助。
    (3) 战争会给人类带来灾难( )。
    12.量:①liáng ②liàng
    (1) 曹冲能称出大象的重量( )。
    (2) 平平用尺子量()出了桌子的高度。
    13.只:①zhī②zhǐ
    (1) 一只()小鸟在天上飞。
    (2) 我只()有一个娃娃。
    14.发:①fā ②fà
    (1) 瓦特发()明了蒸汽机。
    (2) 我发()现了一个秘密。
    (3) 爷爷满头白发()。
                  〖你正在浏览《老百晓在线》提供的文章〗
   词语手拉手
   (一)

   我发现_______________________________________________________________________________

   (二)
    1 自言自语地  说话         2 欢快地  流淌
    懒洋洋地  吃饭          自由地  成长
    慢吞吞地  做操          专心地  问
                   惊奇地  听讲
   我发现_______________________________________________________________________________

   读读写写
   (一)
    1 开关 黑白 长短 ( ) ( ) ( )
    2 亮晶晶 绿油油 (  ) (  )
    3 马马虎虎 认认真真 (  ) (  )
    4 游来游去 飞来飞去 跑来跑去 (   ) (   )
   (二)
    1 碧绿的叶子   碧绿碧绿的叶子
    雪白的棉花  (    )
    火红的太阳  (    )
    2 把地翻松 把白菜吃完
    ( ) (  )
    3 苹果红红的  红红的苹果
    杨树高高的  高高的杨树
    小草青青的  (  )
    小路弯弯的  (  )
   (三)
    小红把地扫干净了。
    (地被小红扫干净了。)
    小蜻蜓把小蚂蚁送回了家。
    (      )
    爷爷把塑料桥放回提包。
    (      )

   造句:
   1 已经
   2 十分
   3 渐渐 
   4 一边……一边……
   5 那么……那么……

   根据课文内容填空
    1、春天到了,( )和柳树说话了,( )给柳树洗澡了,( )给柳树梳头了,( )跟柳树捉迷藏了,柳树跟( )玩耍了,玩着玩着,小朋友们( )了。
    2、小燕子说春雨是( )的,麻雀说春雨是( )的,小黄莺说春雨是( )的。
    3、春雨落到草地上,草就( )了,春雨洒在桃树上,桃花( )了,春雨落在油菜地里,油菜花( )了。
    4、( )和( )是两首描写春天的古诗,两首描写夏天的古诗是( )和( )。
    5、春眠不觉晓,( )闻啼鸟。夜来( ),花落( )。
    6、花对(),桃对(),()对细雨,山清对(),鸟语对(),万紫对()。
    7、小小的鸟蛋()的,两只鸟蛋就是两只()。
    8、牧童骑(),歌声振林樾。意欲捕鸣蝉,忽然()。
    9、()才露尖尖角,早有蜻蜓()。
    10、《四个太阳》这篇课文里,“我”画了个()的太阳,挂在夏天的天空,()的太阳送给(),()的太阳照亮冬天,()是个多彩的季节,所以要画个()的太阳。
    11、乌鸦口渴找水喝,看见一个瓶子,可是瓶子里的水(),瓶口(),乌鸦喝不着水。乌鸦想到的办法是把()一个一个地放进瓶子里,水渐渐()了,乌鸦就喝着水了。
    12、司马光救出掉进水缸的小朋友的方法是:举起一块(),使劲砸缸,缸里的水流(),掉进水缸的小朋友得救了。
    13、“象这么大,到底有多重呢?”官员们一边( )一边( )。
    14、朝看太阳辨( ),夜望北斗知( )。一场( )一场寒,十场( )要穿棉。
    15、( )在前面带路,( )吹向我们。我们像( )一样,来到( )里,来到( )上。
    16、小壁虎向( )、( )和( )借尾巴,尾巴没借着,自己又长出了一条( )。
    17、地球爷爷的手其实就是( )。
    18、小蝌蚪的妈妈是( )。
    19、荷叶( )的,( )的。

  转载请注明:http://www.51luopang.cn/a/zedu/shiti/2019/0731/11022.html
 • 相关内容
 • 小学教育 | 中学教育 | 作文鉴赏 | 辅导资料 | |网站地图|热门搜索
 • 投稿联系:QQ 547403730【可带品牌、联系方式、网址、超链接】
 • Copyright © 2002-2011 站长QQ:547403730 蜀ICP备17007769号-1
 • 51教育联盟-关注中小学教育资讯,学生考试试题,考试试卷答案
 • 免责声明:本站信息来自互联网,并不带表本站观点!若侵害了您的利益,请联系我们,我们将及时删除!